Seznam virov in literature v slovenskem jeziku

Navajamo drugo literaturo povezano z medijsko pismenostjo. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Znanstvena monografija

 • Antloga, Špela (2021): Slovenščina na dlani 4. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Baggia, Alenka (2021): Znanstveno-raziskovalni trendi na področju digitalne preobrazbe. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Banjac, Marinko  (2016): Meje razumevanja trajnostnega razvoja v slovenski politiki, ekonomiji, civilni družbi in medijih. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Bernik, Igor (2016): Sodba v imenu medijev: punitivnost v slovenskih medijskih prispevkih o kriminaliteti. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. [Elektronski vir]
 • Crnović, Deja  (2021): Politika kot medijski performans. Ljubljana, Založba ZRC.
 • Faganel, Armand in Trnavčevič, Anita (2016): Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Ferjan, Marko (2017): Poslovno komuniciranje. Maribor, Univerzitetna založba Univerze [Elektronski vir]
 • Globokar, Roman (2021): Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana, Teološka fakulteta, [Elektronski vir]
 • Hočevar, Tadeja (2020): Poročanje o alkoholu v medijih: priporočila za javnozdravstveno ustrezno poročanje o alkoholnih pijačah v množičnih medijih. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje. [Elektronski vir]
 • Innis, Harold A. (2018): Pristranost komuniciranja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
 • Istenič, Andreja (2020): Izobraževalna tehnologija in izgradnja avtentičnega učnega okolja. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Koper, Univerza na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Jesenšek, Marko (2022): Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Kotnik, Vlado (2016): Homo academicus in mediji: Bourdieujevske meditacije. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.
 • Kotnik, Vlado (2019): Medijske etnografije: k antropološki imaginaciji medijev in komuniciranja. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Kristovič, Sebastjan, Pangrčič, Polonca in Kristovič, Jasmina (2022): Logopedagogika: holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje. [Elektronski vir]
 • Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška in Hacin Beyazoglu, Kaja (2020): Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Oblak Črnič, Tanja  (2020): Mladost na zaslonu: konteksti in protislovja medijskih kultur mladih. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
 • Pušnik, Maruša  (2019): Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Rek, Mateja (2021): Medijska vzgoja in pismenost v Sloveniji. Ljubljana, Vega.
 • Rek, Mateja (2019): Umetnost komuniciranja v kontekstu pozne moderne. Ljubljana, Vega.
 • Rošker, Jana S. (2021) Kriza kot nevarnost in upanje: etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Rothenbuhler, Eric W. (2016): Ritualno komuniciranje: od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
 • Šmitek, Zmago (2016): Mandale: tajni vrtovi razsvetljenja. Ljubljana, Beletrina. [Elektronski vir]
 • Teršek, Andraž (2018): Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi: filozofske, teoretične in praktične refleksije. Ljubljana, Lexpera, GV založba.
 • Toporišič, Tomaž (2018): Medmedijsko in medkulturno nomadstvo: o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. [Elektronski vir]
 • Tratnik, Polona (2016): Umetnost kot intervencija. Ljubljana, Sophia.
 • Trawny, Peter  (2022): Tehnika. Kapital. Medij: univerzalno in svoboda. Ljubljana, Založba Univerze.
 • Turnšek, Maja (2022): Filmski turizem in turizem popularne kulture. Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Vaupotič, Aleš (2019): Vprašanje realizma. Nova Gorica, Založba Univerze.
 • Velikonja, Mitja (2022): Podobe nestrinjanja: politični grafiti in street art postsocialistične tranzicije. Ljubljana, Mladinska knjiga. [Elektronski vir]
 • Zadel, Maja (2020): Transkulturnost v objemu nacionalizma. Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS.
 • Zadnikar, Gita (2016): Družbena gibanja in njihovi mediji: revolucionarna pot od svobodnega radia do televizije na ulici. Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK.

 •  Haramija, Dragica (ur.) (2017): Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju Maribor, Univerzitetna založba Univerze. [Elektronski vir]
 • Haramija, Dragica in Simona Pulko (ur.) (2021): Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Pedagoška fakulteta. [Elektronski vir]
 • Kaluža, Jernej in Sašo Slaček Brlek (ur.) (2020): V senci digitalnih velikanov: sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV [Elektronski vir]
 • Kljajić Borštnar, Mirjana in Andreja Pucihar (ur.) (2022): Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Kraigher, Alenka (ur.) (2018): Cepljenje: stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje. [Elektronski vir]
 • Lazar, Irena, Aleksander Panjek in Jonatan Vinkler (ur.) (2020): Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije. Knj. 2. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Naterer, Andrej (ur.) (2018): Mladi in mediji. Maribor, Kulturni center.
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2020): Slavistična prepletanja 1. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 2. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 3. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 4. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Ovin, Rasto, Pedja Ašanin Gole in Anita Maček (ur.) (2018): Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij: monografija Doba fakultete 2018. Maribor, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije.
 • Pajnik, Mojca in Breda Luthar (ur.) (2019): Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
 • Perenič, Urška in Aleksander Bjelčevič (ur.) (2018): Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Pogorevc, Petra in Tomaž Toporišič (ur.) (2021): Drama, tekst, pisava 2. Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko.
 • Pušnik, Tomaž in Marinko Banjac (2022): Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Splichal, Slavko (2020): Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Šprajc, Polona (ur.) (2022): Management v krizah: izbrana poglavja. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]

Učbeniki/delovni zvezek

 • Erjavec, Karmen in Zala Volčič (2008): Moj vodnik je zaslon: vzgoja za medije – televizija in internet: delovni zvezek za 7., 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana, Rokus Klett.
 • Košir, Manca in Rajko Ranfl (1996): Vzgoja za medije. Ljubljana, DZS.
 • Merkù, Jasna (ur.) (2010): Izbrana poglavja vzgoje za medije: učbenik za srednje šole. Trst, Licej Slomšek.
 • Verdonik, Darinka (2016): Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost. Maribor, Fakulteta za elektrotehniki, računalništvo in informatiko. [Elektronski vir]   

Zborniki

 • Demšar, Mojca (ur./prevod) (2000): Medijska vzgoja. Zbirka Sodobna pedagogika, Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.
 • Erjavec, Karmen in Liana Kalčina (ur.) (2000): Media education = Vzgoja za medije = Medijski odgoj = Medijsko obrazovanje = Mediu mska edukacija. Ljubljana, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, Narodna in univerzitetna knjižnica, Open Society Institute Slovenia.
 • Erjavec, Karmen in Volčič Zala (ur.) (1999): Research on media education = Zbornik raziskav o medijskih vplivih na otroke. Ljubljana, Poletna šola Media education/Vzgoja za medije: Zavod za odprto družbo: Fakulteta za družbene vede.
 • Mertnik, Matej (2021): 9. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO: Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti / Zbornik povzetkov. Maribor, AMEU – ECM, Alma Mater Press. [Elektronski vir

Priročniki

 • Erjavec, Karmen in Volčič Zala (1999): Medijska pismenost: priročnik za učitelje osnovne šole. Ljubljana, DZS.
 • Merljak Zdovc, Sonja (2019): Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu novic. Društvo novinarjev Slovenije in Zavod Časoris. [Elektronski vir]
 • Šterk, Tanja, Tina Zupanič in Alenka Žavbi (2007): Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate vprašati svojih otrok?: priročnik za starše. Ljubljana, Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, Kočevski tisk.
 • Verdonik, Darinka (2016): Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost : skripta. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije. [Elektronski vir]

Članki

Video in filmi

Delite med prijatelje!