Seznam druge literature v slovenskem jeziku

Navajamo drugo literaturo povezano z medijsko pismenostjo. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Učbeniki/delovni zvezek

Izbrana poglavja vzgoje za medije / uredila Jasna Merkù. 2010. Trst, Licej Slomšek, Učbenik za srednje šole.
Košir, Manca in Ranfl, Rajko (1996): Vzgoja za medije. DZS, Ljubljana.

Erjavec, Karmen in Volčič, Zala (2008): Moj vodnik je zaslon : vzgoja za medije – televizija in internet : delovni zvezek za 7., 8. in 9. razred osnovne. Ljubljana: Rokus Klett.

Verdonik, Darinka (2016). Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost, Fakulteta za elektrotehniki, računalništvo in informatiko.
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-U92JK95H/ff8ce92f-d93b-49af-926e-1c8ffa48f232/PDF

Zborniki

Medijska vzgoja/ prevod Mojca Demšar, 2000, Zbirka Sodobna pedagogika, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, Ljubljana.

Erjavec Karmen in Kalčina Liana (ur.) (2000): Media education = Vzgoja za medije = Medijski odgoj = Medijsko obrazovanje = Mediu mska edukacija. Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, Narodna in univerzitetna knjižnica, Open Society Institute Slovenia, Ljubljana.

Erjavec Karmen in Volčič Zala (ur.) (1999): Research on media education = Zbornik raziskav o medijskih vplivih na otroke. V Ljubljani: Poletna šola Media education/Vzgoja za medije: Zavod za odprto družbo: Fakulteta za družbene.

Priročniki

Erjavec Karmen in Volčič Zala (1999): Medijska pismenost: priročnik za učitelje osnovne šole. Ljubljana, DZS.

Šterk Tanja, Zupanič, Tina in Žavbi Alenka (2007): Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate vprašati svojih otrok?: priročnik za starše. Ljubljana : Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, Kočevski tisk.

VERDONIK, Darinka, 2016, Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost : skripta [na spletu]. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije. [Dostopano 11 december 2017]. ISBN 978-961-248-514-6. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=60943

Merljak Zdovc, Sonja (2019): Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu novic. Društvo novinarjev Slovenije in Zavod Časoris.
 https://casoris.si/wp-content/uploads/2019/02/otroci-in-mediji_final_cip.pdf

Članki

Andersen, Neil (2000): Pomoč učiteljem pri uvajanju novosti. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 2, št. 8 (dec. 2000), str. 20-21.

Bartol, Andrej (1999): Medijska vzgoja v srednjem šolstvu. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 1, št. 1 (apr. 1999), str. 40-41.

Bašić-Hrvatin, Sandra (1997): Medijska (ne)pismenost: Manca Košir, Rajko Ranfl: Vzgoja za medije. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid ISSN: 1318-0401.- Let. 6, št. 8(1087) (16.IV.1997), str. 20.

Batič, Janja (2007): Uporaba učnih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja pri likovni vzgoji. Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko, Letn. 22, št. 3/4 (2007), str. [53]-62.

Bizjak, Mariša in Kavčič, Elena (2006): Zaščitimo otroke : iščejo otroci pornografijo ali pornografija njih? Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 8, št. 31 (3) (okt. 2006), str. 14.

Bosnič, Tamara (2008): Film kot učni pripomoček pri pouku tujih jezikov. Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Str. 761-776.

Budhina, Alenka (2008): Uvod v uporabo filma pri pouku angleškega jezika. V: Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse.- str. 777-789.

Coral, Dario (2000): Biti učitelj vzgoje za medije. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 2, št. 8 (dec. 2000), str. 19-20.

Duh, Matjaž (1998): Kvaliteta medijev pri likovni vzgoji. Kvaliteta u odgoju i obrazovanju : zbornik radova = The quality in education and teaching collection of scientific papers, str. 489-496.

Duh, Matjaž (1999): Likovna vzgoja in multimedija. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi.- Str. 515-518.

Erjavec, Karmen (1999): Medijska pismenost: kakšno znanje potrebuje državljan v “medijski družbi”? Andragoška spoznanja: prva slovenska revija za izobraževanje odraslih = Journal of adult education in Slovenia ISSN: 1318-5160.- Let. 5, št. 3 (1999), str. 55-60.

Erjavec, Karmen (1999): Vzgoja za medije: medijska pismenost in aktivno državljanstvo. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih = Journal of adult education in Slovenia ISSN: 1318-5160.- Let. 5, št. 4 (1999), str. 39-42.

Erjavec, Karmen (2000): Medijska pismenost kot pogoj uspešne politične socializacije. Teorija in praksa : družboslovna revija ISSN: 0040-3598.- Let. 37, št. 4 (julij/avgust 2000), str. 672-685.

Erjavec, Karmen (2005): Zgodnje medijsko opismenjevanje. Sodobna pedagogika = Journal of contemporary educational studies ISSN: 0038-0474.- Letn. 56, Posebna izd. (2005), str. 188-202.

Erjavec, Karmen (2007): Televizija – član družine? Naša družina : mesečna priloga tednika Družina ISSN: 1318-5861.- Letn. 17, št. 1 (jan. 2007), str. 10-12.

Erjavec, Karmen (2007): Vzgojo za medije na vse stopnje. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid ISSN: 1318-0401.- Vol. 58, št. 19 (8. dec. 2007), str. [1].

Erjavec, Karmen (2009): Lastna medijska izkušnja je izjemno pomembna za lažje razumevanje in obvladovanje medijskega sveta / Karmen Erjavec; spraševala je Betka Vrbovšek. V: Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih ISSN: 1580-6065.- Letn. 11, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 16-18.

Erjavec, Karmen (2009): Vzgoja za medije in koncept medijske pismenosti v informacijski družbi. Sodobna pedagogika = Journal of contemporary educational studies ISSN: 0038-0474.- Letn. 60, št. 2 (200TI= 9), str. 20-36.

Erjavec, Karmen (2009): Žanrska medijska pismenost : primer analize risanke Sneguljčica in sedem palčkov. Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko ISSN: 0353-1392.- Letn. 24, št. 3/4 (2009), str. 36-52.

Erjavec, Karmen (2010): Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi. Sodobna pedagogika, ISSN: 0038-0474.- Letn. 61 = 127, št. 1 (mar. 2010), str. 156-191.

Erjavec, Karmen (2011): Mnenja osnovnošolskih učiteljev o implementaciji interneta v pouk. V: Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko ISSN: 0353-1392.- Letn. 26 [št.] 1/2 (2011), str. 140-156.

Erjavec, Karmen (2011): Opredelitev in stališča otrok do internetne pornografije. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanjaLetn. 22, št. 3/4 (2011), str. 41-61, 201-203

Erjavec, Karmen (2012): Facebook in informalno učenje slovenskih dijakov. Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko ISSN: 0353-1392.- Letn. 27 [št.] 3/4 (2012), str. 99-116.

Erjavec, Karmen (2013): Informal Learning Through Facebook among Slovenian Pupils. Comunicar (Huelva), 2013, vol. 20, no. 41, 13 str. Dostopno na: http://www.revistacomunicar.com/verpreprint.php?numero=41&articulo=10.3916/C41-2013-11&idioma=en

Erjavec, Karmen (2013): Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 37, str. 7-20.

Erjavec, Karmen, Vočič, Zala (2010): Information Literacy: a Means of Preparing the Students in Slovenia for the Information Society. J. child. media (Print), 2010, vol. 4, no. 1, str. [59]-76.

Filipčič, Vincenc (2009): Opredelitve medijske vzgoje in medijske pismenosti v nekaterih dokumentih in teoretskih razpravah. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 44-48.

France Pavlin, Karmen (2009): Otrok se v potrošnika razvija v predšolskem obdobju. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih ISSN: 1580-6065.- letn. 11, št. 3 (maj-jun. 2009), str. 24-27.

Furlan, Marina (2010): Kako ločiti virtualni svet od realnega: elektronski mediji:prijatelji ali sovražniki? Primorske novice ISSN: 1854-0570.- Leto 64, št. 287 (10. dec. 2010), str. 20.

Gačnik, Darja (2010): Medijska etika: vprašanje medijske kulture. PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja ISSN: 0352-0730.- Leto 29, št. 31/32 (19. avg. 2010), str. 11-13.

Gider, Nataša (2012): Medijske in podjetniške vsebine za Rome : Šolsko ministrstvo bo financiralo triletna programa Medijska pismenost za Rome ter Podjetništvo za Rome, v katerih bodo izobraževali učitelje oziroma mentorje. Večer ISSN: 0350-4972.- 68, [št.] 50 (1. mar. 2012), str. 22.

Gombač, Blanka (2011): Izbirni predmet vzgoja za medije – tisk. Didakta ISSN: 0354-0421.- Letn. 21, št. 144 (apr. 2011), str. 47-50.

Honzak, Mojca (1998): Prenova pouka slovenščine – poskus v praksi. Slovenščina v šoli ISSN: 1318-864X.- 3, št. 3 (junij 1998), str. 13-18.

Horvat, Marjan (2008): Lažne podobe resničnosti: manipulacije s fotografijami. Mladina ISSN: 0350-9346.- [Št.] 36 (5. sep. 2008), str. 56-57.

Hrovat, Lilijana in Udovč, Ksenja (2010): Vzgoja za medije in otrokova identiteta. Educa: strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole ISSN: 0353-9369.- Letn. 19, [št.] 6 (dec. 2010), str. 13-18.

Hrženjak, Majda (2004): Vsebinske opredelitve kulturne vzgoje med koncepti otroštva in kulture. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja ISSN: 1581-6036.- Letn. 15, št. 3/4 (jesen 2004), str. 5-22.

Jakopič, Kaja (2009): Otroci na internetu. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev : = media watch newsletter ISSN: C501-865X; 1580-8386.- [Št.] 34/35 (maj 2009), str. 59.

Jereb-Miklavčič, Tatjana (2000): Šolski parlament: izziv učiteljem in učencem. Educa: strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne škole ISSN: 0353-9369.- Letn. 8, št. 4 (1999/2000), str. 61-66.

Jeriček Klanšček, Helena (2000): Medijska pismenost. V: Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 2, št. 8 (dec. 2000), str. 5.

Kastelic Hočevar, Magda (2005): Vpliv medijev na vzgojo mladih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 7, št. 28 (4) (dec. 2005), str. 42-43.

Kellner, Douglas (2007): Novi mediji in nove pismenosti : rekonstrukcija vzgojno izobraževalnega dela za novo tisočletje. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 38, št. 4 (2007), str. 12-28.

Kink, Stanislav (2007): Medijska pismenost in koncept vzgoje za medije [Elektronski vir]. Modeli vzgoje v globalni družbi [Elektronski vir] = The models of education in global society : zbornik I. mednarodne konference vzgojiteljev dijaških domov, Ljubljana, 12. in 13. april 2007 : = separat – str. 241-246.

KOVAČIČ, Andrej, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej, SRAKA, Marko, ŠKABAR, Matjaž. Starši kot medijski opismenjevalci osnovnošolskih otrok prve in druge triade. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, 2018, letn. 33, št. 2, str. 20-37.

KOVAČIČ, Andrej, ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba zaslonov in medijska pismenost predšolskih otrok v vrtcih. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 18-32

KOVAČIČ, Andrej, REK, Mateja. Factors increasing media exposure of preschool children. The new educational review, 2016, vol. 45, str. 249-257

KOVAČIČ, Andrej, MAVRI, Barbara, REK, Mateja. Predšolski otroci in vpliv medijev. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko, 2016, 31 (2), str. 20-35.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 1, Moč sugeriranih podob. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 4 (april 1994), str. 6-8.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 15, Starši jo potrebujejo, učitelji jo hočejo. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 7/8 (julij/avgust 1999), str. 4-5.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 2, Resničnost in resnica. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 5 (maj 1994), str. 10-11.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 4, Zasvojenost s televizijo. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 7/8 (julij/avgust 1994), str. 4-5.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 5, Osvajajoči šarm reklam. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 9 (september 1994), str. 2-3.

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 6, Prodor blagovnih znamk v otroški svet. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 10 (oktober 1994).

Košir, Manca (1994): Vzgoja za medije. 7, Nasilje, grobost in slabe novice. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 11 (november 1994), str. 2-3.

Košir, Manca (1995): Čas množičnih občil: medijska vzgoja. Nova revija: mesečnik za kulturo ISSN: 0351-9805.- Let. 14, 158 (1995), str. 20-25. Priloga Ampak.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 10, Wrestling, idoli in junaki. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 2 (februar 1995), str. 4-5.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 11, Je čas afer in čas sovraštva. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 3 (marec 1995), str. 4-5.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 12, Preiskovalno novinarstvo: moč, ki spreminja svet? Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 4 (april 1995), str. 2.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 13, Dvaindvajsetletnik ustrelil brata in starše – navdih s televizije? Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 5 (maj 1995), str. 4.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 14, Šolarji nimajo praznih glav. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 6 (junij 1995), str. 6-7.

Košir, Manca (1995): Vzgoja za medije. 9, Prostor dobrega, prostor zla. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 44, št. 1 (januar 1995), str. 4-5.

Košir, Manca (1998): Čas množičnih občil terja vzgojo za medije. Vzgoja za medije in z mediji : [zbornik Mednarodne konference vzgoje za medije in z mediji, Piran, maj1997].- Str. 93-100.

Košir, Manca (2000): Vzgoja za medije kot potreba časa. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Let. 2, št. 8 (2000), str. 6-7.

Košir, Manca (2005): Knjigo v vzgojo za medije. Zgubljeno v prodaji : slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju : [sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige], str. 133-153.

Košir, Manca in Kralj, Dimitrij (1995): Vzgoja za medije. 8, Problem nasilnosti in arogance reklame. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- Let. 43, št. 12 (december 1994), str. 8-9.

Krečič, Peter (2008): Likovna ali medijska vzgoja? Medijska vzgoja in produkcija ISSN: 1855-3354.- Letn. 1, št. 1 (mar. 2008), str. 3-7.

Križnar, Naško (1998): Vizualna dokumentacija in medijska vzgoja v osnovni šoli. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 3.- str. 23-27.

Lah, Peter in Purger, Simon (2010): Medijska pismenost. V: Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 12, št. 48 (dec. 2010), str. 44-45.

Lepen, Kristina (2012): En klik, tisoč posledic : nekaj pravil varnega vedenja na internetu za otroke in starše. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 14, [št.] 55 (sep. 2012), str. 5-7.

Lepičnik-Vodopivec, Jurka Hmelek Maja (2008): Kaj in kako starši ocenjujejo v otroških revijah. Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko ISSN: 0353-1392.- Letn. 23, št. 3/4 (2008), str. 31-52.

Lešnik, Ivan (2006): Sodobna medijska glasba in glasbeni razvoj otrok. Zgodnje učenje in poučevanje otrok.- str. 591-597.

Lobe, Bojana (2011): Slovenski otroci na internetu. Emzin : revija za kulturo : = culture magazine ISSN: 1318-5497.- Letn. 21, št. 1/2 (jun. 2011), str. 93-94.

MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej, SRAKA, Marko, KOVAČIČ, Andrej. Media exposure and education of first to six grade children from slovenia-parent opinions. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 2018, vol. 6, br. 3, str. 49-58.

Meden, Jurij (2009): Društvo za širjenje filmske kulture KINO! Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 51-52.

Mešić, Jasmina (2011): Varni na internetu: nacionalni program ozaveščanja o informacijski varnosti. Medijska vzgoja in produkcija ISSN: 1855-3354.- Letn. 4, št. 2 (maj 2011), str. 12-14.

Miklič, Maja in Žumer, Maja (2006): Spletni iskalniki za otroke. Šolska knjižnica ISSN: 0353-8958.- Letn. 16, št. 1 (marec 2006), str. 16-24.

Mikulič, Anita (2008): Poglej si z novimi očmi! : Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih = Journal of adult education in Slovenia ISSN: 1318-5160.- Letn. 14, št. 3/4 (2008), str. 135-136.

Mikulič, Anita (2008): Spodbuda k vzgoji za medije : nikoli ni prepozno za izostritev kritičnega pogleda na množične medije. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih = Journal of adult education in Slovenia ISSN: 1318-5160.- Letn. 14, št. 1/2 (2008), str. 95-97.

Mikulič, Anita (2008): Spodbuda k vzgoji za medije. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 10, št. 37 (1) (mar. 2008), str. 38-40.

Mikulič, Anita (2008): Spodbuda k vzgoji za medije: nikoli ni prepozno za izostritev kritičnega pogleda na množične medije. TI=Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih = Journal of adult education in Slovenia ISSN: 1318-5160.- Letn. 14, št. 1/2 (2008), str. 95-97.

Mikulič, Anita (2008): Vzgoja za medije : že za predšolske otroke? Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 10, št. 38 (2) (maj 2008), str. 39-40.

Mikulič, Anita (2009): Potreba po vzgoji za medije je potreba sodobnega časa. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 39-41.

Novak, Romana (2006): Spletne strani parlamentov namenjene otrokom in mladini. Zbornik referatov … ISSN: 1580-1187 (2006).- str. 42-51.

Ocvirk, Drago (2001): Medijska pismenost. Provincialni razgledi ISSN: C501-9389.- št. 66 (mar. 2001), str. 12-13.

Pavlič Škerjanc, Katja (2007): Medijska kultura v gimnazijskem kurikulu. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Let. 38, Št. 6 (2007), str. 6.

Pavlič Škerjanc, Katja (2009): Medijska vzgoja si utira pot v gimnazije. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 42-44.

Perić, Mojca (2006): Oglaševanje in otroci. Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : časopis za didaktiko in metodiko ISSN: 0353-1392.- Letn. 21, [št.] 3/4 (2006), str. 131-144.

Petric, Brigita (2012): Preprečimo zlorabe otrok na spletu. Varnost [Elektronski vir] ISSN: 2232-318X.- Letn. 60, št. 4 (2012), str. 48-49.

Pivec Franci (2010): Medijska vzgoja. V: Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva ISSN: 0351-367X.- Letn. 31, št. 4 (2010), str. 1-4.

Poler Kovačič, Melita, Zgrabljić, Nada, Erjavec, Karmen (2013): Information Literacy in Croatia: an Ideological Approach. J. lang. identity educ., 2012, vol. 11, no. 3, str. 151-166.

Ranfl, Rajko (1995): Vzgoja za medije. 16, Pogled skozi fotoaparat. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- 45 [i.e. 44], št. 9 (september 1995), str. 8-9.

Ranfl, Rajko (1995): Vzgoja za medije. 17, Pogled skozi fotoaparat. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- 45 [i.e. 44], št. 10 (oktober 1995), str. 16-17.

Ranfl, Rajko (1995): Vzgoja za medije. 19, Teveoko vas gleda! Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- 45 [i.e. 44], št. 12 (december 1995).

Ranfl, Rajko (1995): Vzgoja za medije. Pogled skozi kamero. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- 45 [i.e. 44], št. 11 (november 1995), str. 16-17.

Repše, Hana (2009): Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 53-54.

REK, Mateja. Unwanted behaviour among youth: influence of digital media consumption. Innovative issues and approaches in social sciences, 2016, vol. 9, no. 3, str. 122-135.

Rot Gabrovec, Veronika (2010): Medijska pismenost ali Če lahko Jonas, lahko tudi jaz / Veronika Rot Gabrovec. V: TI=Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijevISSN: 0351-5141.- Letn. 37, št. 78/79 (2010), str. 28-42.

Rutar, Dušan (2009): Za kaj vse so filmi še dobri ali kako s pomočjo dobrih filmov spodbujati naravno zmožnost učencev za razmišljanje. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 59-63.

Sajko, Mako (1996): Vzgoja za medije. 20, Poslednja bitka črnega bivola. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo ISSN: 0030-6681.- 45, št. 2 (februar 1996), str. 16-17.

Senica, Saša (2022): Umetna inteligenca je samo orodje, kot kladivo. DELO, 30. januar 2022.

Skrt, Radoš (2004): Otroci potrebujejo zaščito : otroška pornografija v internetu. Moj mikro ISSN: 0352-4833.- Letn. 20, št. 6 (jun. 2004), str. 50-52.

Slatinšek, Petra (2009): Moj kino je lahko kinobalon. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Letn. 40, št. 1 (2009), str. 52-53.

Šinkovec, Silvo (2001): Ko nas reklame zasujejo: priprava srečanja na šoli za starše. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše ISSN: 1580-0482.- Leto 3, št. 12 (dec. 2001), str. 21.

Špende, Branka (1998): Vzgoja za medije in otrokove pravice. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- 28, št. 3 (1997), str. 59.

Štritof Čretnik, Vilma (2009): Kako pisati radijske igre za otroke in kako sploh priti do njih? Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev ISSN: 0351-5141.- Letn. 36, št. 76 (2009), str. 82-84.

Tawitian, Elissa (2003): Vzgoja za medije. Zgodovina v šoli ISSN: 1318-1416.- Letn. 12, št. 3/4 (2003), str. 79.

Verčič, Dejan (2008): Pasji dnevi : Patrija volitve in medijska pismenost : paradoks moči in morale. TI=Delo ISSN: 0350-7521.- Leto 50, št. 207 (6. sep. 2008) = TI=Sobotna priloga ISSN: 1580-3007, str. 10.

Vilar, Polona (2010): Informacijska in medijska pismenost. V: Šolska knjižnica ISSN: 0353-8958.- Letn. 20, št. 1 (2010), str. 38-46.

Volčič, Zala (1996): Medijska vzgoja: Manca Košir (ur.): Otrok in mediji. Zveza prijateljev mladine Slovenije. Teorija in praksa : družboslovna revija ISSN: 0040-3598.- Let. 33, št. 3 (1996), str. 526-528.

Volčič, Zala in Erjavec, Karmen (2006): Media Education Success in Slovenia: What Next?. Media dev., 2006, no. 1, str. 1-10. Dostopno na: http://www.wacc.org.uk/wacc/publications/media_development/2006_1/media_education_success_in_slovenia_what_next.

Volčil, Zala in Erjavec, Karmen (1999): Ali je rešitev medijska pismenost? Zofa : časopis za zaprte kroge ISSN: 1408-953X ; C501-574X.- Letn. 3, no. 12 (apr. 1999), str. 48-50.

Wakounig, Vladimir (2000): Medijska vzgoja – tematskemu delu na rob. Sodobna pedagogika = Journal of contemporary educational studies ISSN: 0038-0474.- Letn. 51, št. 3 (2000), str. 6-8.

Zakrajšek, Srečo (2007): Informacijsko-komunikacijske tehnologije zahtevajo spremembe v ciljih, vsebini, organizaciji in delovanju izobraževalnega. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Let. 38, Št. 6 (2007), str. 4-9.

Zakrajšek, Srečo (2008): Na poti reviji Medijska vzgoja in produkcija. Medijska vzgoja in produkcija ISSN: 1855-3354.- Let. 1, št. 1 (marec 2008), str. 2.

Zakrajšek, Srečo (2010): Izbirni predmeti: projektno delo na določenem področju : v programu medijske produkcije na IAM-Inštitut in akademija za multimedije. Medijska vzgoja in produkcija ISSN: 1855-3354.- Let. 3, št. 2 (maj 2010), str. 4-9.

Zakrajšek, Srečo (2010): Možnosti za sodobno (tehnološko) prenovo slovenske gimnazije. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela ISSN: 0350-5065.- Let. 41, Št. 1 (2010), str. 20-24.

Zakrajšek, Srečo (2011): Izobraževanje in usposabljanje za uporabo elementov (multi)medijske produkcije v projektnem delu. S projekti zavezani k uspehu – tudi v krizi : zbirka predavanj.- str. 142-149.

Video in filmi

Erjavec, Karmen,  in Volčič, Zala (1999): Vzgoja za medije [Videoposnetek]: od dogodka do časopisa/ ideja Karmen Erjavec, Zala Volčič ; scenarij in izvedba Nataša Prislan ; snemalec Jože Humar; montaža Jani Batič.

Prislan, Nataša (2003): Vzgoja za medije: od dogodka do časopisa [Videokaseta] / ideja Karmen Erjavec, Zala Volčič ; scenarij in izvedba Nataša Prislan ; snemalec Jože Humar; montaža Jani Batič.

Delite med prijatelje!