Seznam mednarodnih projektov

Navajamo seznam mednarodnih projektov. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Na ravni EU je dober popis primerov dobrih praks dokument Evropske komisije (Report on mapping of media literacy practices and actions in EU-28) v katerem je med 5 najboljših primerov dobre prakse v Sloveniji naveden tudi Infrastrukturni program medijska pismenost.

Politike in regulative EU

European Commission
Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm

Protection of Minors and Human Dignity Recommendations
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/index_en.htm

Public Servis Broadcasting
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/psb/index_en.htm

Regulatory framework – cinema
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/cinema/index_en.htm

History of the Audiovisual Regulatory Framework
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm

Media Policies
Dostopno na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/creativity-media/media-policies

Research and Innovation on Media – List of Actions
Dostopno na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-v-research-and-innovation

Avdiovizualna in medijska politika
Evropski parlament
Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.17.5.html

Council conclusions on media literacy in the digital environment, 27. November 2009, Council of the European Union.
Dostopno na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-literacy-council-conclusions-media-literacy-digital-environment-have-been-adopted.

Priporočilo komisije z dne 20. 8. 2009 o medijski pismenosti v digitalnem okolju za konkurenčnejšo avdiovizualno industrijo in industrijo vsebin ter vključujočo družbo znanja, C(2009)6464 konč., Komisija Evropskih skupnosti.
Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0625&from=EN

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. December 2008 o medijski pismenosti v digitalnem svetu (2008/2129(INI))
Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0598&format=XML&language=SL

Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Evropski pristop k medijski pismenosti v digitalnem okolju, Bruselj 20. 12. 2007, Komisija evropskih skupnosti. Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0199&from=SL

Media Literacy Policy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy

Digital Literacy Action Plan
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Media Literacy for All
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2017-call-proposals-pilot-project-media-literacy-all

Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU-28
https://www.medieraadet.dk/files/docs/2018-02/Media%20literacy%20mapping%20report%20-%20EN%20-%20FINAL.pdf.pdf

Fake News and Online Disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news-disinformation

Public consultation on Fake News, European Commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation

Eurobarometer: Fake News and Disinformation Online
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183

High-level Group on Fake News and online disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation

A multi-dimensional approach to disinformation – Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

EC – Action Plan against Disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/action-plan-against-disinformation

Code of Practice on Disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation

Pobude, projekti, programi in organizacije

European Commission
Media Programme – Media Literacy
Dostopno na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy

Digital Agenda for Europe – A Europe 2020 Initiative
Dostopno na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/protection-film-heritage

Safer Internet Programmes
Dostopno na: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/safer/index_en.htm

Media and Information Literacy, UNESCO
Dostopno na: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/

European Association for Viewers Interests (EAVI)
Dodstopno na: http://www.eavi.eu/joomla/index.php

EuroMediaLiteracy
Dostopno na: http://www.euromedialiteracy.eu/index.php

Mentor Media Literacy
Dostopno na:http://www.mediamentor.org/en/news

Media Education: A Kit for Teachers, Students, Parents and Professionals, UNESCO
Dostopno na: http://www.mediamentor.org/files/attachments/Media_Ehttp://www.cimusee.org/media-for-citizens/about-media-for-citizens-citizens-for-media/ducation_Kit.pdf

Center for Media and Democracy PR Watch (CMD)
Dostopno na: http://www.prwatch.org/cmd

Seznam institucij na strani OFCOM (VB)
Dostopno na: http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/media-literacy/links/

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media
Dostopno na: http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php

Mediappro
Dostopno na: https://mediappro.eu/

Mediji za državljane, državljani za medije ( Media for Citizens, Citizens for Media) – CIMUSEE
Dostopno na: http://www.cimusee.org/media-for-citizens/about-media-for-citizens-citizens-for-media/

Mentor Media Literacy
Dostopno na: http://www.mediamentor.org/en/

European Advertising Standards Alliance (EASA)
Dostopno na: http://www.easa-alliance.org/

Responsible Advertising and Children
Dostopno na: http://www.responsible-advertising.org/media_literacy.asp

European Broadcasting Union (EBU)
Dostopno na: https://www.ebu.ch/home

European Children’s Film Association (ECFA)
Dostopno na: http://www.ecfaweb.org/

European Observatory of Children’s TV
Dostopno na: http://www.oeti.org/web/index.php?lang=en

Childnet International
Dostopno na: http://www.childnet.com/

EU Kinds Online, The London School of Economics and Political Science
Dostopno na: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

European Internet Service Providers Association (EURO ISPA)
Dostopno na: http://www.euroispa.org/

European Media Culture Online
Dostopno na: Spletna stran je v izdelavi

Glocal Youth
Dostopno na: http://www.glocalyouth.net/eng/index.htm

Internet Safety Zone
Dostopno na: http://www.internetsafetyzone.co.uk/

Internet Knowledge
https://internetkunskap.se/

Interactive Spftware Federation of Europe (ISFE)
Dostopno na: http://www.isfe.eu/

European Magazine Media Association (EMMA)
Dostopno na: http://www.magazinemedia.eu/

European Publishers Council (EPC)
Dostopno na: http://epceurope.eu/

Federation of European Publishers (FEP)
Dostopno na: http://fep-fee.eu/

National Association for Media Literacy Education
Dostopno na: http://namle.net/

Action Coalition for Media Education
Dostopno na: http://www.acmecoalition.org/

Cartooning for citizenship
Dostopno na: www.cartooningforpeace.org

Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
Dostopno na: http://nces.ed.gov/surveys/piaac/

The European Institute for Communication and Culture (Euricom) je neprofitna organizacija, katere na namen je raziskovanje na področju masovnih medijev in kulture. http://euricom.si/

Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL) je namenjena promociji in mednarodnem združevanju z ciljem, da imajo vsi EU državljani dostop do medijske in informacijske pismenosti in povezanih kompetenc. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/

Globe Reporters
Dostopno na: https://www.globe-reporters.org/

HTML Heroes
Dostopno na: https://www.webwise.ie/html-heroes/

European Charter for Media Literacy podpira razvoj medijske pismenosti v Evropi. S pristopom združenju se organizacije in posamezni člani zavezujejo, k izboljšavanju medijske pismenosti. http://euromedialiteracy.eu/index.php

European Media Literacy Week
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week

Saferinternet4EU
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/saferinternet4eu-campaign-0

Better Internet for Kids
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home

Science Truck
Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=IA9MpUnaQKE

Selfie
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

“Superheroes on the Internet!”
Dostopno na: http://vp.gov.lv/supervaronis/

Living School Lab
http://lsl.eun.org/

Code Week EU
https://codeweek.eu/

Finnish Society on Media Education
https://mediakasvatus.fi/english/

Salzburg Academy on Media and Global Change
https://www.salzburgglobal.org/multi-year-series/media-academy

Medienbildung jetzt!
https://www.medienbildungjetzt.at/830-2

Media Mashup
Dostopno na: https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop/media-mashup

Media Mistakes
Dostopno na: https://media-and-learning.eu/type/featured-articles/media-mistakes-award-winning-project-puts-the-spotlight-on-media-ethics-and-mistakes/

Media Council for children and young people
https://www.medieraadet.dk/en

Društvo za komunikacijo in medijsko kulturo
http://dkmk.hr/

Telecentar
http://telecentar.com.hr/

The Swedish media council
https://www.government.se/government-agencies/swedish-media-council/

Mreženje - baze raziskovalcev, institucij in akterjev

A Database of People and Organisations in Europe who Support the Idea of Media Literacy, EuroMediaLiteracy
Dostopno na: http://www.euromedialiteracy.eu/database.php in http://www.euromedialiteracy.eu/resources.php

List of Film Heritage Institutions in the EU
Dostopna na: http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/institutions.pdf

European Association for Viewers Interests (EAVI) – Work with us
Dostopno na: https://eavi.eu/

Expert Group on Media Literacy in Schools (2011-), Media Programm, European Commission
Dostopno na: http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/expert-group-2011_en.htm

University Network on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue, UNESCO
Dostopno na: https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy/milidnetwork

Global Forum for Partnership on Media and Literacy, UNECO
Dostopno na: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-events/global-forum-for-partnership-on-mil-gfpmil/

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media
Dostopno na: http://nordicom.statsbiblioteket.dk/mld/en/persons/search.html?current=true

International Association for Media Education
https://iame.education/

Media Education Association
https://www.themea.org.uk/who-we-are

Financiranje

Funding opportunities at Digital Agenda for Europe – A Europe 2020 Initiative Web page.
Dostopno na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/2132/1374

Funding opportunities about Media Literacy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/media-literacy

Delite med prijatelje!