Infrastrukturni program Medijska pismenost

V okviru Infrastrukturnega programa (http://www.fuds.si/) Medijska pismenost – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti pridobivamo podatke tega področja o stanju v Sloveniji in hkrati spremljamo dejavnike in trende medijske pismenosti v daljšem obdobju. Program financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS kot infrastrukturni program. Sredstva je ARIS zagotovila po pogodbi št.1000-16-2916.

Infrastrukturni program Medijska pismenost – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti, ki se je začel izvajati januarja 2013, se skladno s prakso v drugih razvitih državah osredotoča na zbiranje in spremljanje podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji. Raziskovalna infrastruktura programa vključuje podatke o medijskih navadah in pismenosti celotne populacije ter tudi specifičnih ranljivih skupin v Sloveniji (predšolski in osnovnošolski otroci, srednješolci, starejši 65+, gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni, osebe z izzivi v duševnem zdravju). Kreiramo tudi baze podatkov projektov, iniciativ in organizacij na področju medijske pismenosti na ravni države in EU. Podatki se zbirajo na enotnem mestu in so skupaj s statističnimi obdelavami in zgoraj omenjenimi evidencami objavljeni na spletnem portalu, ki je javno dostopen, pregleden in uporabnikom prijazen.

Z izvedbo zbiranja podatkov in njihovo javno objavo nudimo podporo raziskovalnim programom in projektom, ki v Sloveniji delujejo na področjih povezanih z medijsko pismenostjo, medijsko vzgojo in analizami sodobne medijske pokrajine. Zbrani podatki predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti v Sloveniji, omogočajo komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti in njenih posameznih dimenzij v evropskem in globalnem prostoru. S ponavljajočimi anketnimi meritvami ustvarjamo časovno vrsto družboslovnih podatkov na področju medijske pismenosti. Na ta način postajajo podatkovne zbirke za akademsko skupnost in oblikovalce politik vedno uporabnejša podlaga pri zagotavljanju kakovostnih analiz družbenih trendov ter usmerjanju družbenih sistemov na področju medijskih navad in pismenosti populacije in še posebej specifičnih ranljivih skupin.

Short description of the programme

The Infrastructural program Media Literacy (http://www.fuds.si/) – collecting, managing and archiving data on media literacy« will collect data, and analyze trends and indicators about media literacy in Slovenia throughout a longer period of time. This program is funded by Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS.

The infrastructure program – collection, management and archiving of data on media literacy, which began in January 2013, focuses on the collection and monitoring of data on the state of media literacy in Slovenia, in line with practice in other developed countries. The research infrastructure of the program includes data on the media habits and literacy of the entire population as well as specific vulnerable groups in Slovenia (preschool and primary school children, high school students, seniors population (age 65+), deaf and hard of hearing, blind and visually impaired, people with mental health challenges). We also create databases of projects, initiatives and organizations in the field of media literacy in Slovenia and at the EU level. The data is collected in a single place and, together with the statistical processing and the above-mentioned records, is published on a web portal specially created for this purpose, which is publicly accessible, transparent and user-friendly.

By collecting data and making it public, we offer support to research programs and projects that operate in Slovenia in areas related to media literacy, media education and analysis of the modern media landscape. The collected data form the basis of the analysis of the state of media literacy in Slovenia. They enable a comparative positioning of the state of media literacy and its individual dimensions in the European and global space. Through repeated survey measurements, we create a time series of social science data in the field of media literacy. This way, the data is becoming an increasingly useful basis for the academic community and policy makers in providing quality analysis of social trends and in directing social systems in the field of media habits and literacy of general population and, especially, of vulnerable groups.

Key words: media literacy, public, media, communication, audiovisual content


Promovirajmo medijsko pismenost

Če se nam v želji izboljšanja medijske pismenosti želite pridružiti, nas prosim kontaktirajte.

Evropska komisija je vključila program med 5 najboljših primerov dobre prakse Slovenije… Summaries of the five most significant projects in Slovenia

V poročilu pregleda dobrih praks na področju medijskega opismovanja v 28 državah (2016 – objavljeno 2017), ki ga je po naročilu Evropske komisije izdelal European Audiovisual Observatory je bil Infrastrukturni program Medijska pismenost predstavljen in uvrščen med 5 najpomembnejših projektov v Sloveniji (five most significant projects in Slovenia).

Delite med prijatelje!