Infrastrukturni program Medijska pismenost

IP

Naziv projekta: Infrastrukturni program Medijska pismenost

Trajanje projekta: 72 mesecev

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Zaključek projekta: 31. 12. 2027

Kratek opis projekta:

Infrastrukturni program Medijska pismenost je z zbiranjem, vodenjem in arhiviranjem podatkov o medijski pismenosti začel že januarja 2013. Delo se skladno s prakso v drugih razvitih državah primarno osredotoča na spremljanje stanja in trendov medijske vzgoje in navad v Sloveniji, pri čemer raziskovalna infrastruktura vključuje podatke o celotni populaciji ter posebno pozornost hkrati namenja specifičnim ranljivim skupinam (predšolskim in osnovnošolskim otrokom, srednješolcem, starejšim 65+, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, osebam z izzivi v duševnem zdravju). Akumuliramo tudi baze sekundarnih podatkov ter vodimo evidenco izbranih projektov, iniciativ in organizacij, ki delujejo na področju medijske pismenosti na nacionalni in evropski ravni. Vse podatkovje je skupaj s statističnimi obdelavami objavljeno na posebej za ta namen izdelanem spletnem portalu, ki je javno dostopen, pregleden in uporabnikom tako vsebinsko kot funkcionalno prijazen. S tem skrbimo za pretok metodološkega znanja ter nudimo podporo raziskovalni dejavnosti in stroki, ki na domačih tleh deluje na področjih, povezanih s preučevanim fenomenom. Ponavljajoče anketne meritve nam omogočajo komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti in njenih posameznih dimenzij z evropskim in globalnim prostorom. Za akademsko skupnost in oblikovalce politik pa so ti družboslovni podatki uporabna podlaga pri zagotavljanju kakovostnih nadaljnjih analiz ter usmerjanju družbenih sistemov na področju medijskih navad, vzgoje in pismenosti populacije in specifičnih ranljivih skupin. Nazadnje si prizadevamo za popularizacijo znanosti in povezovanje z akterji, ki delujejo v okvirih iste tematike.

Kontaktni naslov: info@pismenost.si

Infrastrukturni program Medijska pismenost financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) kot infrastrukturni program. ARIS je sredstva zagotovila po pogodbi št. 1000-16-2916.


IP

Project title: Infrastructure program Media literacy

Project duration: 72 months

Start of project: 1 January 2022

End of project: 31 December 2027

Financier of the project: Slovenian Research and Innovation Agency

Code: I0-0045

Short description of the programme:

The Media Literacy infrastructure program started collecting, managing, and archiving data on media literacy in January 2013. In line with practice in other developed countries, the work primarily focuses on monitoring the state and trends of media education and habits in Slovenia, with the research infrastructure including data on to the entire population and at the same time pays special attention to specific vulnerable groups (preschool and elementary school children, high school students, seniors 65+, deaf and hard of hearing, blind and visually impaired, people with mental health challenges). We also accumulate databases of secondary data and keep records of selected projects, initiatives and organizations that work in the field of media literacy at the national and European level. All this data, together with statistical processing, is published on a web portal specially created for this purpose, which is publicly accessible, transparent, and user-friendly both in terms of content and functionality. With this, we stimulate the methodological knowledge transfer and offer support to research activities and professions that work on home soil in areas related to the studied phenomenon. Repeated survey measurements enable us to comparatively position the state of media literacy and its individual dimensions with the European and global space. For the academic community and policy makers, these social science data are a useful basis for providing high-quality further analyzes and directing social systems in the field of media habits, education and literacy of the population and specific vulnerable groups. Finally, we strive to popularize science and connect with other actors working within the framework of this selected topic.

Contact address: info@pismenost.si

The infrastructure program Media literacy is financed by the Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS) as an infrastructure program. The funds were provided by ARIS under contract no. 1000-16-2916.

Key words: media literacy, public, media, communication, audiovisual content


Promovirajmo medijsko pismenost

Če se nam v želji izboljšanja medijske pismenosti želite pridružiti, nas prosim kontaktirajte.

Evropska komisija je vključila program med 5 najboljših primerov dobre prakse Slovenije…

Summaries of the five most significant projects in Slovenia

V poročilu pregleda dobrih praks na področju medijskega opismovanja v 28 državah (2016 – objavljeno 2017), ki ga je po naročilu Evropske komisije izdelal European Audiovisual Observatory je bil Infrastrukturni program Medijska pismenost predstavljen in uvrščen med 5 najpomembnejših projektov v Sloveniji (five most significant projects in Slovenia).

Delite med prijatelje!