Seznam virov in literature v slovenskem jeziku

Navajamo drugo literaturo povezano z medijsko pismenostjo. V primeru, da imate informacijo o dodatnem viru nas prosim obvestite.

Znanstvena monografija

 • Antloga, Špela (2021): Slovenščina na dlani 4. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Baggia, Alenka (2021): Znanstveno-raziskovalni trendi na področju digitalne preobrazbe. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Banjac, Marinko  (2016): Meje razumevanja trajnostnega razvoja v slovenski politiki, ekonomiji, civilni družbi in medijih. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Bernik, Igor (2016): Sodba v imenu medijev: punitivnost v slovenskih medijskih prispevkih o kriminaliteti. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. [Elektronski vir]
 • Crnović, Deja  (2021): Politika kot medijski performans. Ljubljana, Založba ZRC.
 • Faganel, Armand in Trnavčevič, Anita (2016): Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Ferjan, Marko (2017): Poslovno komuniciranje. Maribor, Univerzitetna založba Univerze [Elektronski vir]
 • Globokar, Roman (2021): Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana, Teološka fakulteta, [Elektronski vir]
 • Hočevar, Tadeja (2020): Poročanje o alkoholu v medijih: priporočila za javnozdravstveno ustrezno poročanje o alkoholnih pijačah v množičnih medijih. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje. [Elektronski vir]
 • Innis, Harold A. (2018): Pristranost komuniciranja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
 • Istenič, Andreja (2020): Izobraževalna tehnologija in izgradnja avtentičnega učnega okolja. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Koper, Univerza na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Jesenšek, Marko (2022): Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Kotnik, Vlado (2016): Homo academicus in mediji: Bourdieujevske meditacije. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.
 • Kotnik, Vlado (2019): Medijske etnografije: k antropološki imaginaciji medijev in komuniciranja. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Kristovič, Sebastjan, Pangrčič, Polonca in Kristovič, Jasmina (2022): Logopedagogika: holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje. [Elektronski vir]
 • Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška in Hacin Beyazoglu, Kaja (2020): Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Oblak Črnič, Tanja  (2020): Mladost na zaslonu: konteksti in protislovja medijskih kultur mladih. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
 • Pušnik, Maruša  (2019): Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Rek, Mateja (2021): Medijska vzgoja in pismenost v Sloveniji. Ljubljana, Vega.
 • Rek, Mateja (2019): Umetnost komuniciranja v kontekstu pozne moderne. Ljubljana, Vega.
 • Rošker, Jana S. (2021) Kriza kot nevarnost in upanje: etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Rothenbuhler, Eric W. (2016): Ritualno komuniciranje: od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
 • Šmitek, Zmago (2016): Mandale: tajni vrtovi razsvetljenja. Ljubljana, Beletrina. [Elektronski vir]
 • Teršek, Andraž (2018): Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi: filozofske, teoretične in praktične refleksije. Ljubljana, Lexpera, GV založba.
 • Toporišič, Tomaž (2018): Medmedijsko in medkulturno nomadstvo: o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. [Elektronski vir]
 • Tratnik, Polona (2016): Umetnost kot intervencija. Ljubljana, Sophia.
 • Trawny, Peter  (2022): Tehnika. Kapital. Medij: univerzalno in svoboda. Ljubljana, Založba Univerze.
 • Turnšek, Maja (2022): Filmski turizem in turizem popularne kulture. Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Vaupotič, Aleš (2019): Vprašanje realizma. Nova Gorica, Založba Univerze.
 • Velikonja, Mitja (2022): Podobe nestrinjanja: politični grafiti in street art postsocialistične tranzicije. Ljubljana, Mladinska knjiga. [Elektronski vir]
 • Zadel, Maja (2020): Transkulturnost v objemu nacionalizma. Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS.
 • Zadnikar, Gita (2016): Družbena gibanja in njihovi mediji: revolucionarna pot od svobodnega radia do televizije na ulici. Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK.

 •  Haramija, Dragica (ur.) (2017): Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju Maribor, Univerzitetna založba Univerze. [Elektronski vir]
 • Haramija, Dragica in Simona Pulko (ur.) (2021): Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Pedagoška fakulteta. [Elektronski vir]
 • Kaluža, Jernej in Sašo Slaček Brlek (ur.) (2020): V senci digitalnih velikanov: sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV [Elektronski vir]
 • Kljajić Borštnar, Mirjana in Andreja Pucihar (ur.) (2022): Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Kraigher, Alenka (ur.) (2018): Cepljenje: stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje. [Elektronski vir]
 • Lazar, Irena, Aleksander Panjek in Jonatan Vinkler (ur.) (2020): Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije. Knj. 2. Koper, Založba Univerze na Primorskem. [Elektronski vir]
 • Naterer, Andrej (ur.) (2018): Mladi in mediji. Maribor, Kulturni center.
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2020): Slavistična prepletanja 1. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 2. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 3. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Nikolovski, Gjoko in Natalija Ulčnik (ur.) (2022): Slavistična prepletanja 4. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]
 • Ovin, Rasto, Pedja Ašanin Gole in Anita Maček (ur.) (2018): Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij: monografija Doba fakultete 2018. Maribor, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije.
 • Pajnik, Mojca in Breda Luthar (ur.) (2019): Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
 • Perenič, Urška in Aleksander Bjelčevič (ur.) (2018): Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. [Elektronski vir]
 • Pogorevc, Petra in Tomaž Toporišič (ur.) (2021): Drama, tekst, pisava 2. Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko.
 • Pušnik, Tomaž in Marinko Banjac (2022): Politična participacija mladih onkraj volitev: konceptualni premisleki in izzivi proučevanja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Splichal, Slavko (2020): Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [Elektronski vir]
 • Šprajc, Polona (ur.) (2022): Management v krizah: izbrana poglavja. Maribor, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. [Elektronski vir]

Učbeniki/delovni zvezek

 • Erjavec, Karmen in Zala Volčič (2008): Moj vodnik je zaslon: vzgoja za medije – televizija in internet: delovni zvezek za 7., 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana, Rokus Klett.
 • Košir, Manca in Rajko Ranfl (1996): Vzgoja za medije. Ljubljana, DZS.
 • Merkù, Jasna (ur.) (2010): Izbrana poglavja vzgoje za medije: učbenik za srednje šole. Trst, Licej Slomšek.
 • Verdonik, Darinka (2016): Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost. Maribor, Fakulteta za elektrotehniki, računalništvo in informatiko. [Elektronski vir]   

Zborniki

 • Demšar, Mojca (ur./prevod) (2000): Medijska vzgoja. Zbirka Sodobna pedagogika, Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.
 • Erjavec, Karmen in Liana Kalčina (ur.) (2000): Media education = Vzgoja za medije = Medijski odgoj = Medijsko obrazovanje = Mediu mska edukacija. Ljubljana, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, Narodna in univerzitetna knjižnica, Open Society Institute Slovenia.
 • Erjavec, Karmen in Volčič Zala (ur.) (1999): Research on media education = Zbornik raziskav o medijskih vplivih na otroke. Ljubljana, Poletna šola Media education/Vzgoja za medije: Zavod za odprto družbo: Fakulteta za družbene vede.
 • Mertnik, Matej (2021): 9. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO: Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti / Zbornik povzetkov. Maribor, AMEU – ECM, Alma Mater Press. [Elektronski vir

Priročniki

 • Erjavec, Karmen in Volčič Zala (1999): Medijska pismenost: priročnik za učitelje osnovne šole. Ljubljana, DZS.
 • Merljak Zdovc, Sonja (2019): Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu novic. Društvo novinarjev Slovenije in Zavod Časoris. [Elektronski vir]
 • Šterk, Tanja, Tina Zupanič in Alenka Žavbi (2007): Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate vprašati svojih otrok?: priročnik za starše. Ljubljana, Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, Kočevski tisk.
 • Verdonik, Darinka (2016): Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost : skripta. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije. [Elektronski vir]

Članki

Video in filmi

10. 10. 2023 je na Svetovni dan duševnega zdravja v Kulturnem domu v Novi Gorici potekal dogodek v soorganizaciji Zdravstvenega doma Nova Gorica, Mladinskega Centra Nova Gorica, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ (OE Nova Gorica) in Kulturnega doma Nova Gorica imenovan Brez okvirjev, ki je izpostavil posledice in tveganja prekomerne uporabe naprav (telefonov, tablic, računalnikov) pri otrocih in mladostnikih. Na odru so o tej tematiki spregovorili različni strokovnjaki, tako predstavniki medicinske stroke kot tudi drugih področij. Program:

 • Neugodni učinki zaslonov, kot jih vidimo pediatri – Vanja Kogoj Jug, dr. med., spec. pediatrije in Eva Brecelj, dr. med., spec. pediatrije;
 • Prekomerna raba zaslonov in duševno zdravje otrok in mladostnikov – Jasna Gidaković Prašović, dr. med. spec. psihiater in Tina Avbar, univ. dipl. psih, specialistka klinične psihologije
 • Kakovostne digitalne vsebine za otroke – mag. Martina Peštaj, medijska psihologinja – urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na Televiziji Slovenija
 • Screen Media Activity in Youth: A Critical Review of Mental Health and Neuroscience Findings – dr. Martin Paulus, dr. med., spec. psihiater
 • Kaj se dogaja v možganih, ko gledamo ekran – doc. dr. Tina Bergant, dr. med., spec. pediatrije in spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
 • Viri pomoči – Andrejka Prijon, predstavnica NIJZ OE Nova Gorica

Program je povezoval Blaž Maljevac, urednik uredništva dnevnega programa Radia Koper


Delite med prijatelje!