Mediji in srednješolci v Sloveniji

Raziskovanje medijske pismenosti srednješolcev v Sloveniji:

MEDIJI IN SREDNJEŠOLCI V SLOVENIJI

Poročilo je sestavljeno iz mnenj slovenskih srednješolcev na celotnem območju Slovenije in je na voljo tukajpovzetek rezultatov pa najdete spodaj.

Vpliv sodobnih tehnologij in medijev na srednješolce je izjemen, zato je potrebno tudi v Sloveniji spodbujati metodološko in konceptualno raznovrstne raziskave na tem področju. Raziskovanje trenutnega stanja je velikega pomena, saj zaradi izrazitega trenda povečane izpostavljenosti sedaj še ni mogoče predvideti dejanskih dolgoročnih učinkov izpostavitve različnim sodobnim medijem. Razikava je potekala v letu 2015 (pregled literature, testiranje  vprašalnika, pridobljenje podatkov). V okviru raziskave smo analizirali uporabo medijev v povezavi z izbranimi področji življenja mladostnikov in sicer:
1)      Kritičnega vrednotenja informacij v medijih
2)      Sposobnosti koncentracije glede šolskih obveznosti
3)      Delinkventnosti
4)      Vandalizma v in izven šole
5)      Varovanja zasebnosti in deljenja osebnih informacij na spletu
6)      Volje do življenja
7)      Učnega uspeha

V raziskavi se opiramo na pregled literature, analizo v raziskavi Mladina 2013 zbranih podatkov za izbrano starostno skupino 16-19 letnikov ter na izvedeno kvantitativno raziskavo na srednjih šolah na reprezentativnem vzorcu v 2015-2016.

Ključne besede: mediji, srednješolci, ekrani, zdravje, delikventno vedenje

Povzetek ključnih ugotovitev

Priloge so objavljene spodaj. Za več informacij smo dosegljivi. Ključne ugotovitve analize sekundarnih podatkov Mladina 13 (na segmentu mladih med 16-19 let v kontekstu izpostavljenosti medijem) so:

 • Skoraj vsi mladi gledajo TV uro ali več na dan – 60 % dve ali več ur.
 • 16-19-letniki zelo pogosto gledajo zlasti tuje akcijske filme, nanizanke, resničnostne šove, komedije, glasbene in športne oddaje. Manj gledajo slovenske filme, politične razprave in narodno-zabavne oddaje.
 • Več kot polovica anketiranih uporablja internet med dvema in petimi urami dnevno. Le 10 % jih uporablja internet manj kot 1 uro dnevno ali manj. Čas uporabe interneta se povečuje glede na starost.
 • Dostop do družabnih omrežij ima skoraj 9 od 10-ih mladih.
 • Veliki uporabniki TV več poslušajo glasbo in manj berejo knjige/časopise.
 • Veliki uporabniki interneta se manj ukvarjajo s športom.
 • Veliki uporabniki interneta v povprečju manj zaupajo v medije.
 • Veliki uporabniki TV in interneta bolj pogosto kadijo, pijejo alkohol, prihajajo v šolo/službo vinjeni ali omamljeni, večkrat kaj ukradejo, večkrat grozijo.
 • Nikoli ne občuti stresa le tretjina mladih.
 • Več kot polovica mladih se je v preteklem tednu počutila vsaj deloma žalostnega in potrtega.

Ključne ugotovitve kvantitativne raziskave Mediji in srednješolci
Izpostavljenost medijem

 • Povprečje gledanja TV videov in filmov je približno 100 minut dnevno, povprečje uporabe mobilnega telefona pa 200 minut. Najmanj berejo tiskane medije (okvirno pol ure); 30 % ne bere. Okvirno tri četrtine srednješolcev posluša radio 15 minut ali več. Tablico ali računalnik tri ure ali več dnevno uporablja dobra tretjina anketiranih. Dobro polovico posluša glasbo več kot uro dnevno.
 • V povprečju igra srednješolec dnevno skoraj eno uro video iger (od tega dve tretjini nasilnih iger). Tudi razlike med njimi so velike. Video igre igra 15 minut ali več skoraj dve tretjini srednješolcev. Dve uri ali več pa igra video igre 12 % vprašanih. Okvirno tretjina jih igra video igre uro ali več dnevno. Video igre igra veliko več fantov kot deklet. Video igre z nasilno vsebino igra 3 ure ali več dnevno skoraj 10 % srednješolcev (tvegana skupina – močna povezava z nezaželenim vedenjem).
 • V prostoru, kjer je prižgana televizija (pasivna izpostavljenost televiziji) je vsaj 15 minut dnevno pet izmed šestih srednješolcev.  Povprečje pasivne izpostavljenosti televiziji je ura in 15 minut (srednješolec je v sobi kjer je prižgana TV).
 • Na družbenih omrežjih je 94 % srednješolcev prisotnih 15 ali več minut dnevno. Povprečje časa, ki ga dnevno preživijo na družbenih omrežjih, je dve uri in pol. Na družbenih omrežjih ni prisoten le eden od 20 srednješolcev. Skoraj polovica srednješolcev preživi dnevno dve uri ali več na družbenih omrežjih.

Objava informacij in fotografij/video posnetkov

 • Na spletu ima objavljeno: ime in priimek kar 94 % srednješolcev, kraj bivanja 45 %, številko mobilnega telefona dobrih 10 %, letnico rojstva slabih 70 %. Vsaj eno sliko z imenom in priimkom ima objavljenih 72 %. Sliko sebe v provokativni pozi ima na spletu objavljeno dobrih 6 %, medtem ko pa ima svoj selfie objavljenih več kot dve tretjini srednješolcev (slednje več deklet).
 • Informacije o tem, kaj dela zadnje čase, ni objavil le eden od desetih srednješolcev. Informacije, kako se počuti na splošno, pa le eden na petnajst srednješolcev.
 • »Kljub pomislekom« ali celo »z veseljem« je fotografije v provokativni pozi že objavilo kar 19 od 20 srednješolcev (več moškega spola).
 • Fotografije oz. video drugih, ki so jih ujeli delati nekaj nenavadnega ali zabavnega, ni objavilo le 14 % srednješolcev.
 • Osebne podatke, če so imeli s tem ugodnosti pri nakupu, je objavilo kar 7 od 10 srednješolcev.
 • Presenetljivo imajo večkrat objavljene informacije glede imena in priimka mlajši srednješolci (do 16 let), kraj bivanja precej več mestni srednješolci.

Preverjanje informacij ob prvem obisku spletnih strani

 • Ob prvem obisku nove spletne strani preveri IP naslov dobra petina srednješolcev, informacije pa slabih 40 %. Na splošni občutek in izgled strani se zanaša 5 od šestih srednješolcev. Okvirno dve tretjini pa jih preveri informacije, če so skladne z njihovim obstoječim znanjem. Tretjina srednješolcev preveri namen in verodostojnost avtorjev spletne strani.
 • Srednješolci v povprečju ne zaupajo in verjamejo, kar preberejo v medijih, zlasti ne družbenim omrežjem in spletu. Najbolj verjamejo novicam v časopisu, temu sledi TV in splet. Na družbenih omrežjih tako verjame, kar prebere ali vidi, po njihovi oceni le 7 % srednješolcev.

Zdravje in nezaželeno vedenje

 • Velika večina pozitivno gleda na svoje zdravje.
 • V povprečju je bil srednješolec telesno aktiven več kot 20 minut dnevno okvirno 17 dni v zadnjem mesecu.
 • Vsaj enkrat v zadnjem mesecu je kadila cigarete slaba četrtina srednješolcev (med kadilci je precej več fantov). Vsaj eno alkoholno pijačo je v zadnejm mesecu spilo slabih šest izmed desetih (med uživalci alkohola je več fantov). Prepovedane droge je uživalo vsaj enkrat v mesecu 13,5 % srednješolcev (med uživalci je več fantov);
 • Orožje jih je imelo pri sebi vsaj enkrat v zadnjem mesecu 13,1 %. Dobrih 5 % pa je orožje vsaj enkrat v zadnjem mesecu prineslo tudi v šolo (precej več fantov in mestnih srednješolcev).
 • Le dobra četrtina v zadnjem letu ni prepisovala pri testih (večkrat prepisujejo fantje).
 • 15 % jih je v zadnjem letu vsaj enkrat nekaj ukradlo (precej večji odstotek fantov).
 • Malo manj kot vsak peti srednješolec je bil v zadnjem letu vsaj enkrat udeležen v pretepu.
 • Tujo lastnino je uničilo vsaj enkrat v zadnjem letu 18 % srednješolcev. Vsak osmi srednješolec je namerno uničil tudi šolsko lastnino.
 • Tretjina jih je igrala igre na srečo vsaj enkrat v zadnjem letu. Vsak deseti srednješolec igra igre na srečo vsaj enkrat mesečno.
 • V zadnjem letu jih je bila četrtina vsaj enkrat ustrahovana. Pri tem je 17 % srednješolcev vsaj enkrat v zadnjem letu ustrahovalo druge (več fantov). Dobra petina je bila v zadnjem letu vsaj enkrat nadlegovana preko spleta ali elektronskih sporočil.
 • Malo manj kot 50 % jih ni v zadnjem letu neupravičeno manjkalo pri pouku. Skoraj 10 % jih neupravičeno manjka tedensko.
 • Le slabih 15 % jih v zadnjem letu ni imelo konflikte s starši. 5 % jih ima konflikte s starši vsak dan.
 • Stresa ni občutilo manj kot 5 % srednješolcev v zadnjem letu. Skoraj polovica ga občuti vsaj enkrat tedensko.
 • V zadnjem letu sta bili 2/3 srednješolcev vsaj enkrat tako žalostni in obupani, da so opustili nekatere dnevne aktivnosti za 2 tedna ali več (večkrat dekleta). Vsak trideseti (eden v vsakem razredu) se tako počuti vsak dan.

 Razlike med srednješolci glede uporabe medijev

 • Zgornja tretjina (velikih) uporabnikov tradicionalnih medijev (televizija, video ali filmi, radio, glasba, tiskani mediji) je izpostavljena tradicionalnim medijem 6 ur dnevno ali več.
 • Zgornja tretjina (velikih) uporabnikov ekranov (televizijo, video ali filmi, računalnik/tablica, mobilni telefon, video igre) je izpostavljena ekranom 10 ur dnevno ali več.
 • Zgornja tretjina (veliki) uporabnikov pasivnega gledanja TV je televiziji izpostavljena več kot 2 uri dnevno;
 • Zgornja tretjina (veliki) uporabnikov družbenih omrežij le-te uporablja več kot 3 ure dnevno.

Povezava z mediji glede življenja in nezaželenega vedenja

Iz analize ne moremo trditi, da obstaja vzročna povezava. Veliki uporabniki tradicionalnih medijev v primerjavi z malimi in veliki uporabniki družbenih omrežij v primerjavi z malimi pa so:

 • manj fizično aktivni,
 • večkrat uživajo alkohol,
 • večkrat nosijo orožje/tudi v šolo,
 • večkrat poškodujejo tujo in šolsko lastnino,
 • so večkrat ustrahovani ali ustrahujejo druge,
 • večkrat neupravičeno manjkajo pri pouku in pri testih večkrat prepisujejo,
 • večkrat kradejo in so udeleženi v pretepih,
 • imajo več konfliktov s starši,
 • so večkrat obupani in žalostni,
 • svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo slabše.

Povezava med mediji in učnim uspehom

 • Srednješolci, ki so več izpostavljeni medijem imajo v povprečju slabši učni uspeh lani in slabše ocene letos.
 • Igranje video iger, zlasti z nasilno vsebino, je zelo povezano z učnim uspehom. Uspešni srednješolci igrajo okvirno trikrat manj časa nasilne igre.
 • Srednješolci z do dobrim učnim uspehom so veliko večkrat objavili sliko sebe v provokativni pozi.
 • Srednješolci z do dobrim učnim uspehom so veliko večkrat objavili sliko drugih, ko so jih ujeli delati nekaj nenavadnega, zabavnega (žrtve).

Stisnjena datoteka ZIP vsebuje:https://pismenost.si/pdf/srednjesolci2016_priloge.zip

Raziskava srednješolci Srednješolci 2016-osnovno.doc
Raziskava srednješolci Srednješolci 2016-križanje mediji.doc
Raziskava srednješolci Srednješolci 2016-križanje uspeh.doc
Raziskava srednješolci Srednješolci 2016-križanje demografija.docx
Raziskava srednješolci Vprasalnik-srednjesolci.docx
Analiza Mladina 2013 Analiza Mladina 2013_osnovna.doc
Analiza Mladina 2013 Analiza Mladina 2013-križanje TV in Internet.doc
Analiza Mladina 2013 Analiza Mladina 2013-križanje spol.doc
Delite med prijatelje!