Medijske navade starejših (65 let in več)

Raziskovanje medijskih navad starejših:

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ)

Predstavljena podatkovna zbirka vsebuje kvalitativno in kvantitativno zbrane podatke mnenj oseb starih 65 let in več. Osebe vključene v vzorec in intervju dobro predstavljajo slovensko populacijo starejših tako po spolu, starosti, izobrazbi in mestu domovanja. Kvalitativno je bilo izvedeno 18 intervjujev s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. V kvantitativnem delu smo zajeli mnenja 322 respondentov s 50-imi spremenljivkami (od teh je bilo 8 demografskih). Podatki so bili pridobljeni z osebnim intervjujem v prisotnosti raziskovalca med 10.5.2018 in 30.9.2018 v Sloveniji. Izpostavili smo naslednje tematike:

1)      povprečna dnevna izpostavljenost medijem,

2)      raba interneta in družbenih omrežij,

3)      z mediji povezano deljenje informacij na spletu,

4)      kritični pogled na medije,

5)      specifična vprašanja, povezana s starejšimi.

Rezultati kažejo v prvi vrsti na podobnosti in razlike tudi znotraj različnih skupin starejših oseb. Podobnosti so vidne pri relativno enotnem spremljanju klasičnih medijev – zlasti televizije. Razlike pa se pojavljajo zlasti pri uporabi sodobnih medijev – interneta in družbenih omrežij.

Ključne besede: mediji, starejši, nad 65 let, družbena omrežja, deljenje informacij

Povzetek ključnih ugotovitev

Priloge so objavljene spodaj. Za več informacij smo dosegljivi. Ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave so:

Izpostavljenost tradicionalnim medijem

 • Pametni telefon z internetno povezavo imajo štirje od desetih vprašanih. Približno enako število jih ima pametni telefon brez internetne povezave. Le vsak šesti ima preprost telefon.
 • Starejši spremljajo TV okvirno dve uri in petnajst minut dnevno. Televizije ne gleda le 6,2 % vprašanih, skoraj polovica pa gleda TV 3 ure ali več dnevno. V prostoru, kjer je prižgana TV, so v povprečju dobre 3 ure in le dva vprašana nista v takšnem prostoru.
 • Radijski program poslušajo skoraj uro in 45 minut. Kar 20 % jih ne posluša radia.
 • Anketirani se relativno malo pogovarjajo po telefonu (22 minut dnevno). Okoli 20 % se jih ne pogovarja po telefonu. Telefon za vse namene pa uporabljajo povprečno 43 minut dnevno (vsak deseti ga ne uporablja).
 • 37 minut dnevno berejo tiskane medije v papirni obliki. Slednje ne bere nikoli 20 % vprašanih.
 • Mlajši starostniki in takšni, ki živijo na podeželju, so manj izpostavljeni medijem kot starejši.

Računalnik, telefon, internet in objava informacij

 • Tablice ali računalnika ne uporablja okoli polovica vprašanih. Povprečno uporabljajo okvirno 40 minut dnevno.
 • Na internetu ni prisotnih več kot polovica (58 %). Vsak peti je prisoten na internetu uro ali več dnevno.
 • Dnevno pošljejo vprašani povprečno malo več kot eno tekstualno sporočilo. Več kot polovica jih ne pošilja tekstualnih sporočil.
 • Starejši (razen izjem) praktično ne igrajo video iger.
 • Vsak peti vprašani je prisoten na družbenih omrežjih, vendar le vsak deseti pol ure ali več dnevno.

Kritični pogled in zaupanje v medije

 • Anketirani so si zelo različnih pogledov ali naj zaupajo ali ne slovenskim medijem.
 • Mnenja glede trditve »Dokler medij nudi zabavo, ni pomembno, kdo je lastnik, ali kako je financiran«, so zelo enakomerno porazdeljena na vseh pet možnih odgovorov (1 popolnoma se ne strinjam – 5 popolnoma se strinjam)
 • Anketirani tudi približno enako verjamejo različnim medijem (televizija in reviji 2,73, splet 2,93, družbena omrežja 2,83 na 5 stopenjski likertovi lestvici.
 • S trditvijo »Internet mi je izboljšal življenje« se ne strinja več kot 40 % vprašanih.
 • Na trditev »Mobilni telefon mi zelo koristi« skoraj dve tretjini odgovarja pritrdilno.
 • Več denarja za dve tretjini ne pomeni boljšega življenja.
 • Le vsak četrti anketirani se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da zna internet dobro uporabljati.

Celotno poročilo je dosegljivo: https://pismenost.si/pdf/Raziskava_Medijske_navade_starejsih_2018.pdf

Stisnjena datoteka ZIP vsebuje: https://pismenost.si/pdf/Priloga1-ST_2018.zip

Raziskava ST Raziskava_Medijske_navade_starejsih_2018.pdf
Raziskava ST Priloga1-ST_2018_kvalitativna_raziskava.docx
Raziskava ST Priloga2-ST_2018_kvantitativna_raziskava.docx
Delite med prijatelje!